Warszawa. Ogród leśny.

Warszawa. Ogród leśny.

Lokalizacja: Warszawa

Projekt:

2021

Realizacja: 2022

Ogród-Wiktor Kłyk landscaping

Architektura domu: Reform architekt